Министерство на труда и социалната политика

Права за ползване

Права за ползване

Важна правна информация

01-09-2008 г.

Информацията в този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни

Отказ от отговорност

Това е официалната страница на Проект “Красива България”. Тя е направен по такъв начин, че да предоставя на българския и чуждестранен потребител портал към многостранна информация за изпълняваните проекти, дейностите, целите и задачите, поддържаните регистри и достъпа до обществена информация свързана с Проекта и Министерството на труда и социалната политика.

Юридическа информация за хипер-връзките в сайта

Хипер-връзките на Проекта към интернет-страници извън тези на МТСП или използването на търговски, фирмени или корпоративни наименования в този сайт, са за удобство на потребителя. Такава употреба не изисква официално потвърждение или одобрение на който и да е уеб-сайт, продукт или услуга в частния и в публичния сектор. МТСП и Проекта не упражняват каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да намерите на тези места. Такива връзки се предоставят в съответствие с обявената цел на настоящия сайт.

Създаването на връзки към уеб-сайта на Проект “Красива Бългaрия” се приветстват.

Информация относно авторските права

Ако не е посочено авторското право, информацията в този сайт е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана без да е необходимо изрично разрешение. Цитирането на оригиналния източник на информацията се приветства. Ако на снимка, графика или друг материал е посочено авторско право, за копирането на тези материали трябва да се получи разрешение от оригиналния източник.

Юридическа информация относно отговорността

Полагат се всички усилия предоставената информация на уеб-сайта на Проект “Красива България” да бъде точна и пълна. Но предвид обема на използваните документи, ежедневната промяна в актуалността на изпълняваните дейности и проекти, не сме в състояние да гарантираме липсата на грешки.

МТСП, Проект “Красива България” или което и да е юридическо лице, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на данните в този сайт се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това, нито МТСП, нито неговите звена, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уеб-сайт. МТСП и Проекта си запазват правото да потърсят юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от сайта на Проекта означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност.

В допълнение, МТСП не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, проект или дейност, предоставени тук, и не твърди, че употребата на тази информация, няма да наруши правата на личността.

Защита на личната информация и сигурността

За целите на управлението на сайта се събира информация за статистически цели. Проекта използва софтуерни програми за създаването на кратка статистика, за да се прецени коя информация е повече или по-малко интересна или за да се идентифицира работата на системата или проблемните зони. Информацията, събирана за Вашето посещение на уеб-сайта на Проекта е следната: името на интернет-домейна, чрез който влизате в уеб-сайта и датата, времето и фаловете заредени при посещението Ви. Ако сте избрали да предоставите лична информация чрез електронната поща, ние я използваме само за да отговорим на вашето електронно съобщение, съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за електроното управление  (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. - в сила от 13.06.2008 г.)

Заради сигурността на сайта и за да сме сигурни, че услугата е достъпна за всички потребители, МТСП и Проекта използват софтуерни програми, за да наблюдава трафика в мрежата и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети в съответствие с изискванията на чл.54 и чл. 55 от Закона за електроното управление  (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. - в сила от 13.06.2008 г.)

С изключение на гореспоменатите цели, не се правят други опити за идентифициране на лицата или на техните навици.

За повече информация

Ако имате въпроси или коментари относно предоставената тук информация, моля изпратете e-mail на пресцентъра на МТСП на адрес press@mlsp.government.bg или на фирмата, която поддържа уеб-сайта на адрес www.webfactory.bg

СПРАВКА НК

Чл. 319б. (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който без разрешение на лицето, което администрира или ползва компютърна система, добави, промени, изтрие или унищожи компютърна програма или компютърни данни, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.

(2) Ако с деянието по ал. 1 са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.

(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба до пет хиляди лева.

Чл. 319в. (1) (Доп., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който извърши деяние по чл. 319б по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по електронен път или на магнитен, електронен, оптичен или друг носител, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до три хиляди лева.

(2) Ако деянието по ал. 1 е с цел да се осуети изпълнение на задължение, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

Чл. 319г. (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който въведе компютърен вирус в компютърна система или компютърна мрежа, се наказва с глоба до три хиляди лева.

(2) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който въведе друга компютърна програма, която е предназначена за нарушаване на дейността на компютърна система или компютърна мрежа или за узнаване, заличаване, изтриване, изменение или копиране на компютърни данни без разрешение, когато такова се изисква, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако от деянието по ал. 1 и 2 са настъпили значителни вреди или е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.

 


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development