Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

22 Октомври 2018

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

В периода 23.10.2018 - 18.01.2019 г. Проект „Красива България" (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2019 г. Мерките, по които може да се кандидатства по време на кампанията са три:

- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места";

- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура";

- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип".

Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, а допустими проектни предложения са тези, които са за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в:

- обекти (вкл. със статут на недвижима културна ценност) за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;

- прилежащите външни пространства на посочените обекти, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, а допустими проектни предложения са тези, които са за СМР/СРР в:

- обекти (вкл. със статут на недвижима културна ценност) за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приемна грижа и обществени трапезарии);

- в прилежащите външни пространства на посочените обекти, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мерки М01 и М02 е следната:

- общ бюджет - от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

- финансиране от ПКБ - най-много 120 000 лв. с ДДС;

- съфинансиране от кандидата - най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложение.

Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, които са собственици на обектите, а допустими проектни предложения са тези, които са за СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют). По тази мярка не се финансират СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М02-01 е следната:

- общ бюджет  - от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

- финансиране от ПКБ - най-много 180 000 лв. с ДДС;

- съфинансиране от кандидата - най-малко 30% от общия бюджет за проектното предложение.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намери във файла с наименование „Обява Кампания 2019".

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development