Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Мярка М02 е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип.

По мярка М02 се финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе", приемна грижа и обществени трапезарии). По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по Проект „Красива България" (ПКБ). По мярка М02 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции. Те трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.   

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект по мярка М02 е 400 000 лв. с ДДС, а минималната - 60 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата - най-малко 50% от общата стойност на бюджета за обекта. 

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М02 със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 215 000 лева с ДДС е, както следва:

- 94% за СМР/СРР;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М02 със стойност за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС е, както следва:

- 90% за СМР/СРР;

- 4% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

виж всички проекти по мярката


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development