Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мярка 02-02 "Занимални за деца на родители работещи в администрация"

Мярка М02-02 е насочена към създаване (там, където е необходимо и възможно) на занимални за деца (от 3 до 6 и/или от 7 до 11-годишна възраст) на родители, работещи в държавна/местна администрация.

Мярка М02-02 се прилага в случай на постъпили допълнителни средства в бюджета на Проект „Красива България" (ПКБ) в резултат на преразпределение на средства по Националния план за действие по заетостта.

По мярка М02-02 се финансират СМР/СРР и оборудване/обзавеждане в помещения на сгради, вкл. недвижими културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство, които са държавна/общинска собственост, с цел ползването им като занимални за деца на служителите в администрацията.

Допустими кандидати по мярка М02-02 са общините и държавните институции. Те трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.   

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект по мярка М02-02 е 50 000 лв. с ДДС, а минималната - 20 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е най-много 90% от общата стойност на бюджета за обекта, а съфинансирането от кандидата - най-малко 10% от нея.

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М02-02 е, както следва:

- 94% за СМР/СРР;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

виж всички проекти по мярката


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development