Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”

Мярка М01-01 е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществени сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания.

Мярка М01-01 се прилага в случай на постъпили допълнителни средства в бюджета на Проект „Красива България" (ПКБ) в резултат на преразпределение на средства по Националния план за действие по заетостта.

По мярка М01-01 се финансират СМР/СРР, чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост), вкл. недвижими културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Тези СМР/СРР са за създаване на достъпни:

-  елементи за преодоляване на различни нива (стълби, отговарящи на изискванията за достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори);

-  входни и комуникационни пространства в сградите;

-  помещения и пространства за общо ползване;

-  санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.

Допустими кандидати по мярка М01-01 са общините и държавните институции. Те трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.   

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект по мярка М01-01 е 120 000 лв. с ДДС, а минималната - 30 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е най-много 90% от общата стойност на бюджета за обекта, а съфинансирането от кандидата - най-малко 10% от нея.

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М01-01 е, както следва:

- 94% за СМР/СРР;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

виж всички проекти по мярката


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development