Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип"

Мярка М02-01 е насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване или създаване/изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, които заменят институционалната грижа.

По мярка М02-01 се финансират СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют). По мярката не се финансират СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 могат да се финансират СМР/СРР в прилежащите външни пространства на сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Допустими кандидати по мярка М02-01 са общините, които трябва да са собственици на оферираните обекти.   

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект по мярка М02-01 е 400 000 лева с ДДС, а минималната - 60 000 лв. с ДДС. Финансирането от Проект „Красива България" (ПКБ) е най-много 180 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата - най-малко 30% от общата стойност на бюджета за обекта. 

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М02-01 със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 215 000 лева с ДДС е, както следва:

- 94% за СМР/СРР;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М02-01 със стойност за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС е, както следва:

- 90% за СМР/СРР;

- 4% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

виж всички проекти по мярката


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development