Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

Мярка М01 е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитие на успешни урбанизирани територии.

По мярка М01 се финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по Проект „Красива България" (ПКБ). По мярка М01 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи. Те трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.   

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект по мярка М01 е 400 000 лв. с ДДС, а минималната - 60 000 лв. с ДДС. Финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата - най-малко 50% от общата стойност на бюджета за обекта. 

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М01 със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 215 000 лева с ДДС е, както следва:

- 94% за СМР/СРР;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М01 със стойност за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС е, както следва:

- 90% за СМР/СРР;

- 4% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни;

- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

виж всички проекти по мярката


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development