Министерство на труда и социалната политика

За нас

Проект „Красива България" по същество е утвърдена и работеща антикризисна мярка. Следвайки динамиката на конкретните социални нужди, той има важно значение за политиките и мерките на правителството, ориентирани към икономически растеж, стимулиране на инвестиционната активност и заетостта, към подобряване на ефективността при разпределението на публичните ресурси за приоритетни социални области.

За нас

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

 

Основната цел на Проект „Красива България" е намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социална инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.

Непосредствените цели на Проект „Красива България" са следните: разширяване потенциала за заетост на регистрирани в ДБТ безработни лица чрез провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги, както и последваща възможност за реализацията им на пазара на труда; създаване на временна заетост при реализацията на обекти на социалната и градска инфраструктура чрез изпълнението на строително-монтажни/ремонтни дейности; подобряване на качеството на живот и на средата за работа и обитаване, вкл. на групи в неравностойно положение, чрез изграждане на нов и/или обновяване на съществуващ сграден фонд, в т.ч. за предоставяне на социални услуги в общността; укрепване на сътрудничеството между органите на държавната и местна власти чрез разширяване потенциала на администрациите по места при изпълнение на проекти и при провеждане на активни политики на пазара на труда.

Като част от политиките и мерките на МТСП, които са ориентирани към икономически растеж, стимулиране на инвестиционната активност за овладяване нивото на заетост и ангажиране на безработни, както и към ефективност при разпределението на публичните ресурси за приоритетни социални области, Проект „Красива България" е израз на волята за партньорство между държавната и местна власти и тяхната съвместна работа за инвестиране в бъдещето с цел икономическо укрепване на страната.

Проект „Красива България" има подкрепата на Националното сдружение на общините в Република България, на областните управи и на Камарата на строителите в България, защото е утвърден и работещ проект, с ясен положителен социален ефект върху заетостта и пазара на труда. Чрез мерките на Проект „Красива България" се модернизира социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, подобряват се условията на живот на групи в неравностойно положение, подпомага се развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, повишава се конкурентоспособността на отделните агломерации, осигуряват се условия за развитие на успешни урбанизирани територии, на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места.

Проект „Красива България" е единственият проект, по който се извършват строително-монтажни/ремонтни работи на обекти на бенефициентите в областта на социалната и градска инфраструктура със задължително осигуряване на заетост на безработни лица.

Дейностите по Проект „Красива България" се изпълняват в рамките на всяка календарна година, а бюджетът за тях е целеви и се формира от предвидените средства по програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта и от средства на бенефициентите - общини, областни управи, държавни институции и др.

 


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development